โรงเรียนบ้านซ่องจัดสอบนักเรียน “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 : ธันวาคม 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

You may also like...