ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสือสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ

Previous post การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 24-27 ธันวาคม พ.ศ.2565 นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
Next post ประชาสัมพันธ์ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด