Monthly Archive: มกราคม 2023

ประชาสัมพันธ์เเะลเชิญชวนคณะนักเเสดงสมัครเข้ารับดารคัดเลือกเป็นตัวเเทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เเะลเชิญชวนคณะนักเเสดงสมัครเข้ารับดารคัดเลือกเป็นตัวเเทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566