ประชาสัมพันธ์การจัดทำ วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้ส่งผลงานระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2566

Previous post การป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
Next post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”