10.00 น. บรรยายแนวทางกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอน โดยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต2 นางสาวญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า นางชลณา ม่วงหวาน นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ นางสาวจริมจิต สร้อยสมุทร

13.00 น. บรรยายแนวทางกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ