ร่วมแสดงความยินดี แด่ นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมแสดงความยินดีวันจันทร...