การสนับสนุนทุนการศึกษาให่แก่บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2566

การสนับสนุนทุนการศึกษาฯดา...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

แจ้งประชาแจ้งประชาสัมพันธ...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิก...