นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดงกิจรรมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ ๓ อำเภอ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี