โรงเรียนวัดดอนเจดีย์นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงระบำไก่ ร่วมกับ สพป.กจ 2 “ค่ายทุติยกาญจน์ 2” ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี

นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดงกิจรรมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ ๓ อำเภอ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...