ประชาสัมพันธ์ขอความเชิญบุคลากรร่วมรำอาศิรวาท ในงานเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Previous post การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
Next post ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมายข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำเดือนมกราคม 2566