วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ติดตามการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ถนนลานวัฒนธรรม (วัดสันติคีรี) และต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ติดตามการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ถนนลานวัฒนธรรม (วัดสันติคีรี) และต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีต่อยอดโดยการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมแปลงผักปลอดสารพิษ
2. กิจกรรมดนตรี (อังกะลุง)

ข้อเสนอแนะ
– เวลาที่เหลือจากการบูรณาการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนได้นำไปจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
– โรงเรียนควรนำชั่วโมงที่เหลือมาลงในตารางสอน โดยระบุกิจกรรม ชั่วโมงที่ใช้ให้ชัดเจน

สิ่งที่ชื่นชม
– โรงเรียนจัดกิจกรรมในชั่วโมงที่เหลือให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรม Active Learning เด็กนักเรียนได้ลงมือทำจริง มีความสุขกับการเรียนรู้
– เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ ทักษะการดำเนินชีวิต
– โรงเรียนได้มีการปลูกข้าวและผักสวนครัว นำข้าวที่ปลูกส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน ทำให้ นักเรียนมัธยมได้รับประทานอาหารฟรี (มัธยมไม่ได้รับจัดสรรเงินอาหารกลางวัน) และชุมชนได้มีการสนับสนุนข้าวเปลือก เครื่องสีข้าวให้กับโรงเรียน
– เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ได้มีการร่วมหุ้นสหกรณ์ของโรงเรียนและได้รับเงินปันผล
– บริบทของโรงเรียนบ้านตลุงใต้ มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม พื้นที่ดี อยู่ใกล้กับชุมชน วัด และชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโรงเรียน
– เด็กนักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าสื่อสาร
– โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

You may also like...