โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 การประเมินกิจกรรม ” รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1″ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ขอขอบพระคุณ ศน.คณาพร ปิ่นกุมภีร์ ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้ประเมินและพร้อมให้คำแนะนำทักษะด้านการอ่านของผู้เรียน

You may also like...