โรงเรียนบ้านซ่อง กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสืออินทรแคมป์ อ.เมืองกาญจน์ จ.กาญจนบุรี

You may also like...