โรงเรียนบ้านซ่อง กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสืออินทรแคมป์ อ.เมืองกาญจน์ จ.กาญจนบุรี

Previous post วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านช่องและโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ได้ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 1
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565