โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านซ่องสาธุการ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Previous post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Next post วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านช่องและโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ได้ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพห้วยกระเจา 1