การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Previous post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการติดต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1