Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จัดการเรียนการสอนฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 4 วิชา คือ 1. โปรแกรม paint 2. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3. การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ 4. การจัดดอกไม้ กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ และเสริมด้านการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้รับประสบการณ์และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5