Previous post ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1