โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านคลองกรำ จ.ระยอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมห้องเรียนอริยะ บูรณาการงานทักษะอาชีพ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 วันที่ 1 มีนาคม 2566
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งตระหนักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านซ้องสาธุการ