โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งตระหนักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านซ้องสาธุการ

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านคลองกรำ จ.ระยอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมห้องเรียนอริยะ บูรณาการงานทักษะอาชีพ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Next post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566