โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งตระหนักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านซ้องสาธุการ

You may also like...