โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จัดกิจกรรม “รักษ์ดินถิ่นไทย สืบสานภูมิปัญญา” ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566

นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นางสาวหลินฟ้า เนียมหอม เจ้าของโครงการภูมิปัญญา จัดกิจกรรม “รักษ์ดินถิ่นไทย สืบสานภูมิปัญญา” เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น มีการสืบทอด ต่อยอด สอบสาน ให้เกิดเป็นผลงานที่ประจักษ์ชัด และยังต่อยอดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยอาศัยวัตถุดิบ จากสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนมี แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยกิจกรรมมี การทำขนมดอกจอก การปิ้งกล้วย การทำขนมข้าวต้มมัด และการทำเหรียญโปรยทาน โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมวันที่

You may also like...