ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In home) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training)

Previous post ขอประชาสัมพันธ์บข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
Next post ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่นเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”