ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In home) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training)

You may also like...