ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่นเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”

You may also like...