วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านช่องและโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนบ้านซ่อง โดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประธานสนามสอบ นางสาวอุดมรัตน์ เบ็ญพาด และนางสาวกิติยา สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านไพรงาม เป็นกรรมการคุมสอบในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.ชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT

You may also like...