วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566  พิธีมอบเกียรติคุณบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ประธานในพิธีมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม และกิจกรรม Open House “ เปิดบ้านวิชาการ  เปิดโลกการเรียนรู้ ” ณ โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบคุณ ครูประทีป คลองน้อย ครูวริยาพร ศรีทองทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า กล้องและภาพถ่าย

You may also like...