โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมห้องเรียนอริยะ บูรณาการงานทักษะอาชีพ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

You may also like...