โรงเรียนวัดดอนเจดีย์เข้าร่วมโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ได้นำครูผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและครูผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้าน ทุกพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ปลูกผักสวนครัว ร่วมกันดูแลรักษา และร่วมรับผลประโยชน์ แบ่งปันผลผลิตเพื่ออุปโภคในชุมชน สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์และประชาชนผู้สนใจ ร่วมปลูกผักสวนครัว ณ แปลงเกษตรโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

You may also like...