การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน SP พนมทวน 3

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ ศน.สุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมีนายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิจักษ์ ดิษฐใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

You may also like...