โรงเรียนบ้านหลุมหินรับการประเมินกิจกรรม รู้จัก ก – ฮ ไม่รอ ป.1 และสระเดี่ยวเสียงยาว ประจำปีการศึกษา 2565

6 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยนางนงทิพย์ ชินนะ ครูระดับปฐมวัย ได้นำนักเรียนระกับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 10 คน เข้ารับการประเมินกิจกรรม รู้จัก ก – ฮ ไม่รอ ป.1 และสระเดี่ยวเสียงยาว ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมี ศน. เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศน.จิรภา ศรีนวล และ ศน.ญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต2 เป็นผู้ประเมินในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านหลุมหินต้องขอขอบพระคุณ ศน. ทั้ง 3 ท่านอย่างสูงยิ่ง

You may also like...