โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลพระแท่น ให้ทางโรงเรียนใช้สระว่ายน้ำในการจัดกิจกรรม”การฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต”ทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสับดาห์

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลพระแท่น ให้ทางโรงเรียนใช้สระว่ายน้ำในการจัดกิจกรรม”การฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต”ทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสับดาห์เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานในการลอยตัวฝึกการว่ายน้ำเอาตัวรอดไม่ตกใจในการลงน้ำ ฝึกสมาธิ การเคลื่อนไหว และการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย การนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#เทศบาลพระแท่น

#โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์

You may also like...