โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นเข้ารับการประเมินการดำเนินงานสนองนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นเข้ารับการประเมินการดำเนินงานสนองนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี

นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142

เป็นผู้นิเทศติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

You may also like...