แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องด้วยตำแหน่งที่ประกาศไม่ครอบคลุมตำแหน่งว่างทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ได้อนุมัติให้ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม และมีมติให้กำหนดสัดส่วนของจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่างที่ใช้ในการรับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

You may also like...