ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร หรือ Download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตำบลหนองโรง  อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันศุกร์ที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.