การให้รถรับ-ส่งนักเรียนนำรถเข้ารับการตรวจรับรองสภาพรถโรงเรียน

ด้วยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับรถรับ-ส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบางจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักเรียนและผู้ปกครอง ประกอบกับกรมขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้รถที่ใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถที่มีความปลอดภัย และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่นำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิดเจ็ดที่นั่ง (รย.2) มาใช้รับจ้างในการรับส่งนักเรียน สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้แจ้งประกาศให้เจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียนนำรถเข้ารับการตรวจรับรองสภาพรถโรงเรียน

                   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามประกาศนายทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรีดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องในการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างรับ-ส่งนักเรียน

You may also like...