การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

You may also like...