กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ร่วมกับเทศบาลตำบลรางหวาย

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ร่วมกับเทศบาลตำบลรางหวาย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบรมให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่บ้านรางหวายตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเห็นความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-15.00น. โดยเปิดกิจกรรมและตั้งขบวนบริเวณหน้าโรงเรียนและเดินขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทางหมู่บ้านรางหวาย และเข้าร่วมอบรม ณ เทศบาลตำบลรางหวาย

You may also like...