รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยใช้แบบฝึกทักษะและแนวคิด Active Learning

You may also like...