วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า  รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวธมนต์อร  ทองยัง  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนางสาวชนนิกานต์   รักอาชีพ  ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย DLTV เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  โรงเรียนที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนมอนเตสซอรี่ของระดับชั้นอนุบาล โดยมี ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ  และขอขอบคุณคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน  


You may also like...