วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ในการจัดกิจกรรม “อ่านสัปดาห์ละเล่ม” A Book A Week

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นำโดย นางเสาวภา ศักดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และบุคลากรของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ในการจัดกิจกรรม “อ่านสัปดาห์ละเล่ม” A Book A Week ซึ่งเป็นกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน

You may also like...