วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนบ้านซ่อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหานเพชร จ.สุราษฎร์ธานี

You may also like...