โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอแสดงความยินดีเเละชื่นชม….

….ขอแสดงความยินดีเเละชื่นชม….

⛳โรงเรียนบ้านหลุมหิน

….ขอแสดงความยินดีเเละชื่นชม….

1.ผอ.ธัญชนก ดอกพรม

🏆 ได้รับรางวัลผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ ” ระดับดีเยี่ยม”

2. คุณครูลำแพน อรุณพันธุ์วิสุทธิ์

🏆 ได้รับรางวัลผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ” ระดับดีเยี่ยม”

3. คุณครูวรารัตน์ สิงหกาญจน์สกุล

🏆 ได้รับรางวัลผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ” ระดับดีเยี่ยม”

4. โรงเรียนบ้านหลุมหิน

🏆 ได้รับรางวัลผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่ 3 ผลงานคุณภาพ ” ระดับดีเยี่ยม”

5. โรงเรียนบ้านหลุมหิน

🏆 ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project เป็น ” โรงเรียนคุณภาพ”

ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้างทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุน มีส่วนร่วม จนได้มาซึ่งผลงานดังกล่าว..

You may also like...