โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 22 กันยายน 2566 เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านซ่อง ได้คะแนน 95.00 ระดับคุณภาพ AA อันดับที่ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...