อบรมเพิ่มศักยภาพและการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ให้มีคุณภาพทึ่สูงขึ้น การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ประยุกต์ โดยวิธีกสิกรรมธรรมชาติประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 (ช่วงเช้า) โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพและการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ให้มีคุณภาพทึ่สูงขึ้น การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ประยุกต์ โดยวิธีกสิกรรมธรรมชาติประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์การอบรมจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1.เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาตินครปฐม

2.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

3.ดินเด็กปริญญา คุณจิรัฎฐยา ภัทรวรวิสิฐ

ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้และฝึกลงมือปฏิบัติให้กับนักเรียนในครั้งนี้ พร้อมมอบวัสดุ อุปกรณ์ และดินปลูก ให้กับทางโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และเลือกโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เป็นฐานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากท่านด้วยดีเช่นเสมอมา

#โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์🥰❤️🎊

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...