โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

🌳🏫วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นายจามร วรรณากาญจน์ พร้อมคณะครู และนักเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โดยมี นางจิตรา ดวงปรีชา รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นางสาวชัชฎาพร ทองสุกใส ผอ.โรงเรียนบ้านรางกระต่าย , นางลักขณา หมดทุกข์ นวช.กศ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และมอบขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ที่ให้คำชี้แนะ พร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานต่อไป

You may also like...