ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.

  1. ทุนรัฐบาล ฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)ประจำปี 2567
  2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 18 ทุน

You may also like...