ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้วยแพลตฟอร์ม Canva

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้วยแพลตฟอร์ม Canva เพื่อนำไปเป็นผลงานทางวิชาการ ในการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ การประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

You may also like...