วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม“cop kids สายลับตัวจี๊ด คิดเพื่อสังคม” ณ โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566

   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม“cop kids สายลับตัวจี๊ด คิดเพื่อสังคม” โดย นางสาวฉายลักษณ์ ผิรังคะเปาระ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรม มีการบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน จากนางสาวฉายลักษณ์ ผิรังคะเปาระ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี การฝึกสังเกตพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด การฝึกยุทธวิธีป้องกันตนเองจากภัยอันตราย มีการมอบอุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้านและได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านตลุงใต้

You may also like...