โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 การตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ นางนุชนาฎ จิตพรมนางสาวยุพา กิจส่งเสริมกุล เป็นคณะวิทยากรโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา และนางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในกิจกรรมการเรียนการสอน และมีท่านว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผอ. โรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้

You may also like...