วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านซ่อง วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาตามช่วงวัยของผู้เรียน และส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอห้วยกระเจา ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

You may also like...