การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รายการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ,การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ,การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ,การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ,การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ,เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ,โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ,เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ,การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย และการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ร่วมเข้าชมการแข่งขันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

You may also like...