โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นได้รับการนิเทศโดย ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรีเขต 2

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ 2567

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นได้รับการนิเทศติดตามการนำแผน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2566 ,ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทย์น้อยประเทศไทย(ระดับปฐมวัย) , การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรีเขต 2

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และการมานิเทศติดตามครั้งเป็นอย่างยิ่ง

You may also like...