กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านโคราช

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านโคราชได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยนางปภัสสร อริยมรรคปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” โดยภายในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  1) การมอบเกียรติบัตร”เด็กดีศรีกาญจน์2”  2) การมอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน 3) การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นและกิจกรรมนันทนาการ 4) การเลี้ยงขนม อาหาร และเครื่องดื่มโดยผู้ปกครองนักเรียน 5) การจับของขวัญ ของรางวัล ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี“ และทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงิน ทุนการศึกษา ขนม อาหาร ไอศกรีม และเครื่องดื่ม “สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ”

You may also like...